YKSILÖ - JA RYHMÄTYÖNOHJAUS
ANTTIOLAVI SALONEN


Tervetuloa kotisivuilleni


Olen yk­si­löi­den, työ­ryh­mien ja yritysten voi­ma­va­ra­kes­keis­tä &  rat­kai­su­kes­keis­tä työ­noh­jaus­ta sekä pro­ses­si­kon­sul­toin­tia  tarjoava työ­noh­jaa­ja (STOry.), psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja (AMK) ja rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti, men­taa­li­val­men­ta­ja sekä neu­rop­sy­kiat­ri­nen ohjaaja/val­men­ta­ja. Tällä hetkellä opiskelen (kognitiiviseksi) psykoterapeutiksi Jyväskylän Yliopistolla. 

Työs­ken­te­ly­alu­ee­na­ni työnohjauksien saralla on koko suomi, pai­not­tuen kuitenkin Pir­kan­maan alueelle. Mie­lel­lä­ni matkustan kuitenkin kau­em­mak­si­kin tapaamaan asiak­kai­ta­ni/asia­kas­ryh­miä­ni.

Työ­elä­mäs­sä olen ollut yli 20 vuotta. Pääosin työurani on pai­not­tu­nut eri­lai­siin ihmisten auttamis - sekä krii­si­työn työ­teh­tä­viin, sote-alan laitos- sekä sai­raa­la­pal­ve­lui­hin, ope­tusa­lan - sekä kas­va­tus­työn työ­teh­tä­viin, mutta myös viihde-elämän saralle ja kau­pal­li­sel­la alalle (myynti ja mark­ki­noin­ti). Tällä hetkellä työs­ken­te­len it­se­näi­se­nä työ­ryh­mien, esi­mies­ten, asian­tun­ti­joi­den työ­noh­jaa­ja­na. Yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jien asiat ovat ää­rim­mäi­sen lähellä sydäntäni.

Työ­noh­jaa­ja­na olen kiin­nos­tu­nut en­sisi­jai­ses­ti ihmisestä osana ryhmää, mutta myös ihmisten käyt­täy­ty­mi­sen taustalla vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä. Mie­les­tä­ni ihminen, osaavana, elävänä ja tekevänä olentona on kaikella tapaa kuitenkin tärkeintä. Työtäni työ­noh­jaa­ja­na ohjaa voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ihmiskuva.

Työ­ot­tee­ni työnohjaajana on dia­lo­gi­nen sekä voimavarakeskeinen. Työnohjaajana olen kiin­nos­tunut pro­ses­si­luon­tei­ses­ta oman työn tar­kas­te­lus­ta sekä ko­ke­muk­sel­li­sen oppimisen mallista.

Aivan vii­me­ai­koi­na olen aloit­ta­nut myös yri­tys­te­ra­pia­luon­tei­sia lyhyttyönohjauksia (2 - 5 tapaamiskertaa)  muutamien pienten - ja kes­ki­suur­ten yritysten kanssa. Tällaiset työs­ken­te­lyn mallit vai­kut­ta­vat myös todella kiin­nos­ta­vil­ta ja osaamistani haas­ta­vil­ta.


- Anttiolavi Salonen.

Sähköposti: info@anttiolavisalonen.com

Puhelin: +358 40 59 64 908


© Anttiolavi Salonen, 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.