1632584528460_jarvisumu.jpg-me

Työ­ryh­mien, am­mat­ti­lais­ten sekä esi­mies­ten työ­noh­jaus­ta ja coac­haus­ta

Screenshot_2021-01-31%20Kata%20(%20katatechh)%20%E2%80%A2%20Instagram-kuvat%20ja%20-videot.png-me
TER­VE­TU­LOA
Olen yk­si­löi­den, työ­ryh­mien ja yritysten voi­ma­va­ra­kes­keis­tä &  rat­kai­su­kes­keis­tä työ­noh­jaus­ta sekä pro­ses­si­kon­sul­toin­tia  tarjoava työ­noh­jaa­ja, psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja ja rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti, men­taa­li­val­men­ta­ja sekä neu­rop­sy­kiat­ri­nen ohjaaja/val­men­ta­ja. Työs­ken­te­ly­alu­ee­na­ni on etä­pal­ve­lui­na koko suomi, pai­not­tuen kuitenkin lä­hi­pal­ve­lui­na Pir­kan­maan alueelle. Mie­lel­lä­ni matkustan kuitenkin kau­em­mak­si­kin tapaamaan asiak­kai­ta­ni/asia­kas­ryh­miä­ni.  
Yli 20 vuotta jatkuneen työurani aikana olen ehtinyt työs­ken­te­le­mään  eri­lai­sis­sa ihmisten auttamis - sekä krii­si­työn työ­teh­tä­vis­sä, sote-alan laitos- sekä sai­raa­la­pal­ve­luis­sa, ope­tusa­lan - sekä kas­va­tus­työn työ­teh­tä­vis­sä, viihde-elämän saralla, kau­pal­li­sel­la alalla (myynti ja mark­ki­noin­ti) ja tällä hetkellä it­se­näi­se­nä työ­ryh­mien, esi­mies­ten, asian­tun­ti­joi­den työ­noh­jaa­ja­na. Yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jien asiat ovatkin ää­rim­mäi­sen lähellä sydäntäni.  
Työ­noh­jaa­ja­na minua motivoi ihmisten käyt­täy­ty­mi­sen suhde käyt­täy­ty­mi­sen taustalla vai­kut­ta­viin te­ki­jöi­hin, sekä pro­ses­si­luon­tei­nen oman työn tar­kas­te­lu ja ko­ke­muk­sel­li­sen oppimisen malli. Ihminen tämän takana elävänä, olevana, osaavana ja tekevänä olentona on kuitenkin kaikista tärkeintä. T6MvL65lWmI-me

"Ehkä meistä jokainen odottaa jotain parempaa. Ehkä meidän tuleekin selvittää, että mitä se tarkkaan ottaen on.."

Cur­ricu­lum Vitae

Olen aina ollut kiinnostunut kaikenlaisesta osaamisesta ja uuden oppimisesta. Leikkimielisesti olen todennut, että varmaan vielä siinäkin vaiheessa, kun minulle  ei opiskeluista enää ole mitään "hyötyä", tulen minä todennäköisesti aloittamaan joitakuita uusia opin­to­koko­nai­suuk­sia ja koulutuksia. Sama koskee myös vapaa-aikaani. Minulla on aina jonkinlaisia uusia projekteja tekeillä, uusia mielenkiinnon kohteita ja ideoita, joihin olen tutustumassa tai joita olen toteuttamassa. Ehkä tämä kuvaakin minua parhaiten. Elän siinä ymmärryksessä, että kaikki ympärillämme muuttuu, mikä viimekädessä vaikuttaa myös kaikkeen siihen, mitä me olemme.


OPINNOT:


- Psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­ses­sa (Kognitiivinen psykoterapia Jyväskylän Yliopisto )

- Systeeminen perhehoitotyö (XAMK)

- Dialoginen - ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (-22) (dialogic)

- Mapa - kouluttaja (suomen mapa-keskus)

- Psykologian perusopintoja (Turun Yliopisto)

- Psykologian perusopintoja (Tampereen Yliopisto)

- Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (siria oy.)

- Neuropsykiatrinen valmentaja (Alfa Partners oy.)

- NLP - practitioner (NLP - Academy)

- Psykiatrinen sairaanhoitaja (PIRAMK)

- Tradenomi (myynti - ja markkinointi, PIRAMK)

- Ylioppilas (Nokian Lukio)

Screenshot_2021-01-31%20anttiolavi%20salonen%20(%20anttiolavisalon)%20%E2%80%A2%20Instagram-kuvat%20ja%20-videot.png-me

"Veritas vitæ magistra. Sub speciae ae­ter­ni­ta­tis"

Työ­ko­ke­mus

- Itsenäinen sote-palveluyksiköiden sekä muun alan yritysten ja ammattilaisten työnohjaaja & coach (vuodesta 2017 lähtien koko suomen alueella)

- Itsenäinen terapeutti, valmentaja, coach (vuodesta 2015 lähtien koko suomen alueella)

- Moninaisia lastensuojelun työtehtäviä useissa julkisen palvelun sekä kolmannen sektorin ja yksityisen puolen toimipisteissä viimeisen yli kymmenen vuoden aikana. Tämän lisäksi auttamis - ja ohjaustyön työtehtäviä ihmisten koteihin vietävien palveluiden tuottajan alaisuudessa, sekä itsenäisenä yrittäjänä. (Ylöjärvi, Nokia, Tampere, Kangasala, Sastamala)

- Autismisäätiö, tukiasunnot (kotiin vietävät toiminnalliset palvelut)

- Psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajan työtehtäviä useilla osastoilla, mutta painottuen raskaaseen psykiatriaan nuorisopsykiatrian saralla (Tampere/Nokia). 

- Tehostettu palveluasuminen. 

- PIRSOS, Ylisen kuntoutuskeskus/turvaosasto/palveluasuntolat/päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­set (noin viisi vuotta)

- Pienyrittäjänä palvelutuotantoa kotiinvietävien palveluiden muodossa (Nokia, Tampere, Valkeakoski, Kangasala).

- Myynnin -  ja markkinoinnin työtehtävissä useamman vuoden ajan pirkanmaan alueella.

- Opettajan sijaisuuksia usean vuoden ajan, painottuen Ylä - ja alakouluille.

- Päiväkotityössä useissa Nokian Kaupungin päiväkodeissa.

- Raskaan teollisuuden tuotantotyössä noin kahden vuoden ajan.