1632584528460_jarvisumu.jpg-me

Työ­ryh­mien, am­mat­ti­lais­ten sekä esi­mies­ten työ­noh­jaus­ta ja coac­haus­ta

Screenshot_2021-01-31%20Kata%20(%20katatechh)%20%E2%80%A2%20Instagram-kuvat%20ja%20-videot.png-me
TER­VE­TU­LOA KO­TI­SI­VUIL­LE­NI
Olen yk­si­löi­den, työ­ryh­mien ja yritysten voi­ma­va­ra­kes­keis­tä &  rat­kai­su­kes­keis­tä työ­noh­jaus­ta sekä pro­ses­si­kon­sul­toin­tia  tarjoava työ­noh­jaa­ja, psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja ja rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peut­ti, men­taa­li­val­men­ta­ja sekä neu­rop­sy­kiat­ri­nen ohjaaja/val­men­ta­ja. Työs­ken­te­ly­alu­ee­na­ni on koko suomi, pai­not­tuen kuitenkin Pir­kan­maan alueelle. Mie­lel­lä­ni matkustan kuitenkin kau­em­mak­si­kin tapaamaan asiak­kai­ta­ni/asia­kas­ryh­miä­ni.  
Työ­elä­mäs­sä olen ollut yli 20 vuotta.   Pääosin työurani on pai­not­tu­nut eri­lai­siin ihmisten auttamis - sekä krii­si­työn työ­teh­tä­viin, sote-alan laitos- sekä sai­raa­la­pal­ve­lui­hin, ope­tusa­lan - sekä kas­va­tus­työn työ­teh­tä­viin, mutta myös viihde-elämän saralle ja kau­pal­li­sel­la alalle (myynti ja mark­ki­noin­ti). Tällä hetkellä työs­ken­te­len it­se­näi­se­nä työ­ryh­mien, esi­mies­ten, asian­tun­ti­joi­den työ­noh­jaa­ja­na. Yrit­tä­mi­nen ja yrit­tä­jien asiat ovat ää­rim­mäi­sen lähellä sydäntäni.  
Työ­noh­jaa­ja­na olen kiin­nos­tu­nut en­sisi­jai­ses­ti ihmisestä osana ryhmää, mutta myös ihmisten käyt­täy­ty­mi­sen taustalla vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä. Mie­les­tä­ni ihminen, tämän mukana, kaiken keskellä, toisinaan myös si­vus­ta­kat­so­ja­na, osaa­mi­si­neen, epä­luu­loi­neen, heik­kouk­si­neen päivineen elävänä, olevana, osaavana ja tekevänä olentona on kaikella tapaa kuitenkin tärkeintä.  Työtäni työ­noh­jaa­ja­na ohjaa voi­ma­va­ra­kes­kei­nen ihmiskuva. Työ­ot­tee­ni on dia­lo­gi­nen.  Kiin­nos­tuk­se­ni näiden välillä kumpuaa pro­ses­si­luon­tei­ses­ta oman työn tar­kas­te­lus­ta sekä ko­ke­muk­sel­li­sen oppimisen mallista.
Aivan vii­me­ai­koi­na olen aloit­ta­nut myös yri­tys­te­ra­pia­luon­tei­sia työs­ken­te­lyi­tä muutamien  pienten - ja kes­ki­suur­ten yritysten kanssa.  Tällaiset työs­ken­te­lyn mallit vai­kut­ta­vat myös todella kiin­nos­ta­vil­ta ja haas­ta­vil­ta.  1632584503152_metsasumu.jpg-me

"Ehkä meistä jokainen odottaa jotain parempaa. Ehkä meidän tuleekin selvittää, että mitä se tarkkaan ottaen on.."

Cur­ricu­lum Vitae

Olen aina ollut kiinnostunut kaikenlaisesta osaamisesta ja uuden oppimisesta. Leikkimielisesti olen todennut, että varmaan vielä siinäkin vaiheessa, kun minulle  ei opiskeluista enää ole mitään "hyötyä", tulen minä todennäköisesti aloittamaan joitakuita uusia opin­to­koko­nai­suuk­sia ja koulutuksia. Sama koskee myös vapaa-aikaani. Minulla on aina jonkinlaisia uusia projekteja tekeillä, uusia mielenkiinnon kohteita ja ideoita, joihin olen tutustumassa tai joita olen toteuttamassa. Ehkä tämä kuvaakin minua parhaiten. Elän siinä ymmärryksessä, että kaikki ympärillämme muuttuu, mikä viimekädessä vaikuttaa myös kaikkeen siihen, mitä me olemme.


OPINNOT:


- Psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­ses­sa (Kognitiivinen psykoterapia Jyväskylän Yliopisto )

- Systeeminen perhehoitotyö (XAMK)

- Dialoginen - ja voimavarakeskeinen työnohjaaja STORY. (dialogic)

- Mapa - kouluttaja (suomen mapa-keskus)

- Psykologian perusopintoja (Turun Yliopisto)

- Psykologian perusopintoja (Tampereen Yliopisto)

- Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (siria oy.)

- Neuropsykiatrinen valmentaja (Alfa Partners oy.)

- NLP - practitioner (NLP - Academy)

- Psykiatrinen sairaanhoitaja (PIRAMK)

- Tradenomi (myynti - ja markkinointi, PIRAMK)

- Ylioppilas (Nokian Lukio)

Screenshot_2021-01-31%20anttiolavi%20salonen%20(%20anttiolavisalon)%20%E2%80%A2%20Instagram-kuvat%20ja%20-videot.png-me

"Veritas vitæ magistra. Sub speciae ae­ter­ni­ta­tis"

Työ­ko­ke­mus

- Itsenäinen sote-palveluyksiköiden sekä muun alan yritysten ja ammattilaisten työnohjaaja & coach (vuodesta 2017 lähtien koko suomen alueella)

- Itsenäinen terapeutti, valmentaja, coach (vuodesta 2015 lähtien koko suomen alueella)

- Moninaisia lastensuojelun työtehtäviä useissa julkisen palvelun sekä kolmannen sektorin ja yksityisen puolen toimipisteissä viimeisen yli kymmenen vuoden aikana. Tämän lisäksi auttamis - ja ohjaustyön työtehtäviä ihmisten koteihin vietävien palveluiden tuottajan alaisuudessa, sekä itsenäisenä yrittäjänä. (Ylöjärvi, Nokia, Tampere, Kangasala, Sastamala)

- Autismisäätiö, tukiasunnot (kotiin vietävät toiminnalliset palvelut)

- Psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajan työtehtäviä useilla osastoilla, mutta painottuen raskaaseen psykiatriaan nuorisopsykiatrian saralla (Tampere/Nokia). 

- Tehostettu palveluasuminen. 

- PIRSOS, Ylisen kuntoutuskeskus/turvaosasto/palveluasuntolat/päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­set (noin viisi vuotta)

- Pienyrittäjänä palvelutuotantoa kotiinvietävien palveluiden muodossa (Nokia, Tampere, Valkeakoski, Kangasala).

- Myynnin -  ja markkinoinnin työtehtävissä useamman vuoden ajan pirkanmaan alueella.

- Opettajan sijaisuuksia usean vuoden ajan, painottuen Ylä - ja alakouluille.

- Päiväkotityössä useissa Nokian Kaupungin päiväkodeissa.

- Raskaan teollisuuden tuotantotyössä noin kahden vuoden ajan.